Adatkezelési nyilatkozat

Jelen adatkezelési nyilatkozat az Etelbroker.hu weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Személyes adataid védelme az Etelbroker.hu és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény)

Adataid bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A jelen adatkezelési szabályzat az Etelbroker.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, ételrendeléshez, valamint marketing célú kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. Az adatkezeléssel érintettek köre a regisztrációs űrlap kitöltői. Az adatok kezelését és feldolgozását a Profit & Partners Kft. (H-1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 32.) végzi (továbbiakban: Adatkezelő)

 

Vonatkozó jogszabályok:
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
- 2001. évi CVIII. Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a DoclerNet Hosting Kft. üzemelteti (1101 Budapest, Expo tér 5-7., Magyarország, Cj.: 01-09-186097, Asz.: 24855608-2-42, E-mail: info@doclernet.hu, tel.: +36-1-432-3133, H-P: 09:00-17:00) Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Adatkezelési alapelvek az Adatkezelő az adatkezelése során: Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete elrendel

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek; tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.


Az adatkezelés célja:
az ételbroker.hu oldalon elérhető szolgáltatások nyújtása, közvetítői kereskedői tevékenység, marketing célú üzenetek továbbítása a felhasználók felé

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))

Az adatfeldolgozás helye: Adatkezelő, illetve szerződéses partner

Adatfeldolgozás: Az adatokat elsősorban az Adatkezelő dolgozza fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem adja ki. A közvetítői szolgáltatás nyújtásához azonban elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő továbbítsa a szerződött partnernek a felhasználó adatait, úgymint név, szállítási cím,  telefonszámok.

Adatkezelési idő és törlési határidő: a regisztrációtól a regisztráló önkéntes törlési kérelméig, amelyet írásban jelezhet az Adatkezelőnek, de legfeljebb öt évig. Azok adatait, akik a regisztrációs folyamat során a „Kérem az ínycsiklandó híreket” checkboxot aktívvá tették, azaz feliratkozottnak minősülők adatait önkéntes törlési kérelméig őrizzük, amelyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan, térítésmentesen és véglegesen megtehet, vagy írásban a lent megadott email címen jelezhet.

Az érintettek köre: az etelbroker.hu oldalon regisztrálók.

Az Adatkezelő által kezelt adatok a regisztráció keretében: felhasználó vezeték- és keresztneve, email címe, mobiltelefonszáma, vezetékes telefonszáma, szállítási címek, úgymint szállítási település, szállítási utcanév, szállítási házszám, szállítási emelet, szállítási ajtószám, szállítási kapucsengő, illetve marketingcélú kommunikáció megigénylésének ténye.

A fenti adatok a közvetítői szolgáltatás nyújtásához, későbbi rendelések esetén a felhasználó rendelési folyamatának könnyítése miatti eltároláshoz, marketingcélú kommunikációhoz, továbbá a fogyasztói szokások megismeréséhez szükségesek a termékfejlesztés előremozdítása érdekében. 

A regisztráció során a felhasználónak lehetősége van feliratkozni a hírlevelekre a „Kérem az ínycsiklandó híreket” checkbox megjelölésével.


Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Profit & Partners Kft.
Székhely: 2241, Sülysáp, Pesti út 53.
Levelezési cím: H-1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 32, fsz. 1.
Weboldal: www.etelbroker.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-120424
A bejegyző bíróság megnevezése: Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Adószám: 14330018-2-13
Elérhetősége: +36-70-6060-566
E-mail címe: info@etelbroker.hu


Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; - a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
NAIH szám: NAIH/85584

Az Adatvédelmi szabályzat 2017. szeptember 29-én lép hatályba.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú megváltoztatására, a feliratkozók előzetes tájékoztatását követően. A tájékoztatás módja az etelbroker.hu weboldalra való feltöltés.

 

2017. szeptember 29.

Profit & Partners Kft.

Bejelentkezés