Adatkezelési tájékoztató

Rendelj ételt nálunk és nyerj!

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a „Rendelj ételt nálunk és nyerj” kampány keretében szervezett nyereményjáték (továbbiakban: Játék) és a Játékban való részvétel feltételéül szolgáló hírlevél küldés vonatkozásában történő adatkezelésről nyújt tájékoztatást. A Játékban való részvétel feltételeit, annak menetét külön szabályzat rögzíti (továbbiakban Játékszabályzat). A Játékszabályzat elfogadásával a Játékban részt vevő játékos (jelen tájékoztató vonatkozásában, a továbbiakban: Érintett) hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a megadott adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelje.

A nyereményjátékot szervezi:
Profit & Partners Kft.
Székhely: 2241 Sülysáp, Pesti út 53.
Adószám: 14330018-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-120424
Telefon: +36-70-455-3929
E-mail: info@etelbroker.hu                                                                         

A Profit & Partners Kft. a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő.”

A Játékban való részvétel feltétele a www.etelbroker.hu weboldalon történő vásárlás (regisztráció), az érintett Játékos vezetéknevének, keresztnevének, e-mail címének, mobiltelefonszámának megadása, majd hozzájárulás ahhoz, hogy az „Ínycsiklandó híreket” a Szervező hírlevélként rendszeresen megküldje. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

A fentiek vonatkozásában a Szervező az alábbi adatkezelési célokból kezeli az Érintett adatait:
1. Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés: a Játékban részt vevő Érintettek fenti adatainak megadása a Játékban való részvételi feltétele, mely ahhoz szükséges, hogy Szervező a nyertes Érintett játékossal a kapcsolatot felvegye.
2. Hírlevél küldés: a Játékban való részvétel feltétele a Játékban részt vevő Érintettek fenti adatainak megadása, mely azt a cél is szolgálja, hogy Szervező az „Ínycsiklandó magazin” című hírlevelet Érintett részére rendszeresen megküldje.
Az adatkezelési célok a NAIH általvezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentésre kerültek, annak száma: NAIH/85584

Az adatkezelés időtartama:
1. A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés vonatkozásában az Érintett adatainak rendelkezésre bocsátásától a Játékban nyertes Érintett kiértesítéséig, de legkésőbb 2018.12.31-ig.
2. Hírlevél esetében az érintett általi leiratkozásig, amit az Érintett bármikor megtehet.

Az adatkezelés jogalapja mindkét adatkezelési cél vonatkozásában az Érintett megfelelő tájékozottságon alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A helytelen, vagy a valóságnak nem megfelelő adatok megadásért, továbbá illetéktelen kitöltésért, felhasználásért és az azokból fakadó jogkövetkezményekért a Szervező a felelősségét teljes mértékben kizárja.

Az adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, azokat illetéktelen harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja ki, adatokat nem továbbít.

A 2001. évi CVIII. Ektv 4§ H) pontja tekintetében a webáruházat tárhely szolgáltatóként ténylegesen a DoclerNet Hosting Kft. üzemelteti (1101 Budapest, Expo tér 5-7. Adószám: 24855608-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186097, e-mail: info@doclernet.hu), azonban a DoclerNet Hosting Kft.-nek nincs hozzáférési jogosultsága a regisztráció során megadott adatokhoz, nevezett cég sem adatfeldolgozónak, sem adattovábbítás címzettjének nem tekinthető.

A személyes adatok módosítására és törlésére, zárolására a hozzájárulás visszavonásár, a tovább a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a fent megadott e-mail elérhetőségre küldött kérelemmel van mód. Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, Játékos erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatás. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szervezőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a tájékoztatást kérő a tájékoztatással felmerülő költségek összegének megfelelő összegű költségtérítést köteles Szervező részére a költségek megfizetésére felhívástól számított tizenöt napon belül Szervező bankszámlaszámára (10918001-00000040-80860013) banki átutalással megfizetni. A költségtérítést Szervező banki átutalással, az Érintett játékos által megadott bankszámlaszámra haladéktalanul visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
- Az Érintett játékos által megadott személyes adatokat z Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze
- Gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges, és ők is csak munkavégzésük során, azzal összefüggésben, szigorú titoktartási kötelezettség mellett.
- Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor
- Az adatokról biztonsági mentés készül

Az Adatkezelő az adatok kezelésére – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

A Játékossal egyéb, vele közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

Jogorvoslati lehetőségek
Az Érintett játékos tájékoztatást kérhet személyes adati kezeléséről, valamint kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a fenti e-mail címen.

Az Érintett játékos kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatiról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, tovább arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
- kezelése jogellenes,
- az Érintett kéri,
- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
- ezt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az Érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Szervező az Érintett személy, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Szervező tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az Érintett játékos tiltakozhat személyes adatinak kezelése ellen,

a., ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén

b., ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudomány kutatás céljára történik, valamint

c., törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozás módja az Adatkezelőnek e-mailben megküldött kérelem. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Érintettet írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleérve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, tovább az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Érintett az adatkezelő tiltakozás tárgyában döntésével nem ért egye, illetve az az Adatkezelő a tiltakozás kivizsgálására irányadó határidőt elmulasztja, az Érintett –a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat.

Bírósági jogérvényesítés
Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Szervező székhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a NAIH az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panaszkezelés
Az Érintett adatainak kezelésével kapcsolatos panaszát a fenti e-mail címre írt levelében teheti meg. Az Adatkezelő vállalja, hogy a panaszt annak beérkezésétől követő 8 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről az Érintettet tájékoztatja.
Az Érintett személyes adatának jogellenes kezelése esetén bejelentéssel élhet az alábbi hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Profit & Partners Kft. a www.etelbroker.hu weboldal kezelője az itt olvasható Adatkezelési tájékoztató módosításának jogát fenntartja azzal, hogy a módosításról az Érintett játékosokat az általuk megadott e-mail címen tájékoztatja.


Profit & Partners Kft.
Budapest, 2017.10.30.

Bejelentkezés